Vacatures: Ga jij mee als leiding op onze kampen? (M/V)

Grondslag

Dit geloven wij als stichting:

 1. Wij geloven dat de gehele Bijbel door God is ingegeven.  (2 Tim. 3:16 HSV)

 

 1. Wij geloven in de Drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Schepper van de hemel en van de aarde.

 

 1. Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God de Vader.
  Hij is geboren uit God en was bij God voor de grondlegging der wereld.
  Hij is geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest.
  Hij is mens geworden, heeft deel gekregen aan bloed en vlees opdat hij door zijn dood heen de duivel zou onttronen (Hebr. 2:14).
  Een mens geworden heeft Hij onder ons gewoond (Joh. 1:14)

 

 1. Wij geloven in de Heilige Geest, die God is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en de derde Persoon is van de Goddelijke drie-eenheid. Hij wordt tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden. 

 

 1. Wij geloven in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Here Jezus op Golgotha’s kruis.

 

 1. Wij geloven dat de Here Jezus ten derde dage is opgestaan uit de dood.

 

 1. Wij geloven dat de Here Jezus is opgevaren naar de hemel, waar hij thans aan de rechterhand van God is (Rom. 8:34). 

 

 1. Wij geloven dat de Here Jezus na een periode van  “grote verdrukking” persoonlijk op aarde zal terugkeren om met name het koningschap voor Israël te herstellen; Hij zal Koning van Israël zijn (Op. 20:4)

 

 1. Wij geloven dat met Zijn komst het Koninkrijk der hemelen,  het 1000-jarig vrederijk.is aangebroken. 

 

 1. Wij geloven dat Koning Jezus aan het begin van Zijn regering de volkeren op aarde rechtvaardig zal oordelen (Matt. 25:31-36)

 

 1. Wij geloven dat de “doden”, dat zijn zij die niet in Christus zijn gestorven, geoordeeld worden voor de grote witte troon (Op. 20:11-15). 

 

 1. Wij geloven in de vergeving van de zonden.
  We hebben onze zonde- natuur geërfd (Rom. 3:23; 5:12-14); degene die gelooft wordt om niet rechtvaardig verklaard en verlost van de toekomende toorn van God door het gestorte bloed van Christus (Rom. 3:24).
  De zonden die door het kind van God gepleegd zijn, worden vergeven indien die zonden door hem of haar beleden worden aan God. (1 Joh. 1:9; 2:1-2). 

 

 1. Wij geloven dat een wederomgeborene het eeuwig leven bezit in Christus Jezus (Joh. 3:16).